Επικοινωνία | Sitemap            Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024    
Νομοθεσία » Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  Αναζήτηση:  
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Διεθνώς

Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕE

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και να εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή, η οποία παίρνει την μορφή Οδηγιών και Αποφάσεων.


2002/77/ΕΚ 

"Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών". Αριθμός Ε.Ε. L 249 της 17-09-2002, σ. 0021 - 0026

2002/58/ΕΚ

"Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)". Αριθμός Ε.Ε. L 201 της 31-07-2002, σ. 0037 - 0047 

2002/627/ΕΚ

"Απόφαση 2002/627/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2002 σχετικά με τη σύσταση της Ομάδας των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών". Αριθμός Ε.Ε. L 200 της 30-07-2002, σ. 0038 - 0040 

2002/22/ΕΚ

"Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την Καθολική Υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά σε δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας)". Αριθμός Ε.Ε. L 108 της 24-04-2002, σ. 0051 - 0077 

2002/21/ΕΚ

"Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο)". Αριθμός Ε.Ε. L 108 της 24-04-2002, σ. 0033 -0050

2002/20/ΕΚ

2002/19/ΕΚ

"Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την αδειοδότηση)". Αριθμός Ε.Ε. L 108 της 24-04-2002, σ. 0021 – 0032

"Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την πρόσβαση)". Αριθμός Ε.Ε. L 108 της 24-04-2002,σ.0007 - 0020

2887/2000/ΕΚ 

"Κανονισμός 2887/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο". Αριθμός Ε.Ε. L 336 της 30/12/2000 σ. 0004 – 0008

1998/61/ΕΚ 

"Οδηγία 1998/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 περί Τροποποίησης της Οδηγίας 1997/33/ΕΚ σε ό,τι αφορά στη Φορητότητα των Αριθμών και την Προεπιλογή Φορέα". Αριθμός Ε.Ε. L 268 της 03/10/1998 σ. 0037 - 0038 

1995/62/ΕΚ 

"Οδηγία 1995/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 13ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟNP) στη φωνητική τηλεφωνία". Αριθμός Ε.Ε. L 321 της 30/12/1995 σ. 0006 – 0024 

2009/136/ΕΚ Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Αριθμός  ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11 έως 36
 
2009/ 140/ΕΚ Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37 έως 69
 

Οι βασικοί περιορισμοί και τα επίπεδα αναφοράς για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας έχουν θεσπιστεί με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz » (L199,1999/519/EC).


Σε ότι αφορά συγκριτικά στοιχεία ορίων που ισχύουν σε άλλες χώρες του κόσμου, αναφέρουμε ενδεικτικά:
οι Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Μάλτα έχουν θεσπίσει ακριβώς τα όρια που ορίζονται στην ICNIRP. Ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν θεσπίσει ελαστικότερα όρια, ενώ το Βέλγιο, η Ρωσία και η Πολωνία έχουν, όπως και η Ελλάδα, αυστηρότερα όρια.

Ο ΠΟΥ, μέσω του International EMF Project, προσπαθεί για την εναρμόνιση των ορίων μεταξύ των κρατών, για να μην αμφισβητείται η επιστημονική τους εγκυρότητα.

 

Back

Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης